Ligevægt.
(printervenlig pdf udgave)
Mængdeberegninger Syrer og baser Termodynamik Ligevægt Reaktionshastighed Elektrokemi Diverse

Formel Forklaring

For følgende reaktion gælder: aA + bB <=> cC + dD
Formlen gælder for en homogen blanding af stofferne A, B, C og D ifølge reaktionsskemaet.
Reaktionsskemaets koefficienter er eksponenter til de aktuelle koncentrationer.
Formlen kaldes massevirkningsloven og gælder for en homogen blanding af stofferne A, B, C og D som er i ligevægt ifølge reaktionsskemaet.
Reaktionsskemaets koefficienter er eksponenter til de aktuelle koncentrationer.

For følgende gasfasereaktion gælder: aA(g) + bB(g) <=> cC(g) + dD(g)
Formlen gælder for en blanding af gasserne A, B, C og D ifølge reaktionsskemaet.
Reaktionsskemaets koefficienter er eksponenter til de aktuelle koncentrationer.
Formlen kaldes også massevirkningsloven og gælder for en blanding af gasserne A, B, C og D som er i ligevægt ifølge reaktionsskemaet.
Reaktionsskemaets koefficienter er eksponenter til de aktuelle koncentrationer.

Generelt gælder: Reaktanter <=> produkter
(i ligevægt)

For følgende kompleksreaktion gælder: Mz+ + nL <=> MLnz+

Gælder for en kompleksligevægt hvor M er centralatomet og L er ligander.

Hvor det opløste stof ikke dissocieres er ligevægtskonstanten lig med koncentrationen af stoffet.

For følgende heterogene ligevægt gælder:

Opløselighedsproduktet for en heterogen ligevægt mellem et fast stof AaBb og ionerne opløst i vand, er givet ved produktet af de aktuelle ionkoncntrationer. Koefficienterne i reaktionsskemaet indgår som eksponenter i ionproduktet.

Symbol Betegnelse Enhed

T Absolut temperatur K
(Kelvin)
c(A) Formel koncentration af stof A mol/L
M
[A] Aktuel koncentration af stof A mol/L
M
x(A) Molbrøk af stof A Ingen
P(A) Partialtryk af gassen A Atm, Bar, Pascal
Y Reaktionsbrøk Variabel
Yc Reaktionsbrøk
(koncentrationer)
Variabel
Yp Reaktionsbrøk
(partialtryk)
Variabel
K Ligevægts-
konstant
Variabel
Kc Ligevægts-
konstant
(Koncentrationer)
Variabel
Kp Ligevægts-
konstant
(Partialtryk)
Variabel
Ko Opløseligheds-
produkt
Variabel
Yo Ionprodukt Variabel
Kk Kompleksitets-
konstanten
Variabel